Vesti

Promocija knjige prof. dr Radojice Lazića: Službe bezbednosti Jugoslavije

Prof. dr Radojica Lazić

Službe bezbednosti Jugoslavije

Izmenjeno i dopunjeno izdanje

Monografija Službe bezbednosti Jugoslavije – od Brionskog plenuma do raspada države nastala je kao plod višegodišnjeg istraživanja i bavljenja pomenutom temom. Ono je sprovedeno na osnovu obimne arhivske građe, kao i korišćenja stručne literature koja datira iz tog perioda. Tokom rada na ovom projektu autor se suočio sa određenim preprekama i poteškoćama koje su, na neki način, uticale na koncepciju istraživanja.

Pravne barijere ograničavale su pristup arhivskim fondovima. Bilo je potrebno da prođe određeni vremenski period kako bi dokumentacija mogla biti dostupna javnosti, pa i istraživačima. Predviđen rok je 30 godina od njenog nastanka. Takva praksa je sasvim razumljiva, jer se, najvećim delom, odnosila na materijale čija je sadržina označena najvišim stepenima tajnosti. Zbog toga i u izmenjenom i dopunjenom izdanju nije obuhvaćena građa, iz različitih fondova Arhiva Jugoslavije, koja je koncepcijski gledano, planirana za drugu knjigu i obuhvata period od 1988. do kraja aprila 1992. godine, odnosno do nestanka zajedničke države – Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Iz tih razloga ova monografija će, kada se za to steknu navedeni uslovi, imati i svoj nastavak, odnosno drugu knjigu. To je ujedno i obaveza autora da završi započeti posao. Tek tada ćemo imati potpuniju i jasniju sliku o ulozi službi bezbednosti SFRJ u političkim procesima toga vremena.

U poslednjih desetak godina pojedini štampani i elektronski mediji, kako u Srbiji, tako i u drugim državama sa prostora nekadašnje SFRJ, povremeno su, veoma tendenciozno, interpretirali i objavljivali određena dokumenta koja su se odnosila na rad organa bezbednosti zajedničke države. Takvi napisi najčešće su stvarali iskrivljenu sliku o određenim pojavama ili događajima koji su dovođeni u vezu sa službama bezbednosti.

Prezentovani izmenjeni i dopunjeni sadržaj monografije Službe bezbednosti Jugoslavije – od Brionskog plenuma do raspada države, zasnovan je isključivo na originalnim dokumentima, kao osnovnim izvorima saznanja, uz korišćenje već verifikovane naučne literature. Istraživanje je bilo fokusirano na rad tadašnjih saveznih službi bezbednosti posle Brionskog plenuma, kao i tela i organa (pre svih Saveznog saveta za zaštitu ustavnog poretka), koja su bila u obavezi da kontrolišu, koordinišu, usmeravaju, usaglašavaju i ocenjuju njihove aktivnosti.

Prateći i analizirajući ovu tematiku autor se suočio sa potrebom da preobimnu građu svede na određenu meru, primerenu ovakvom vidu publikovanja. Zbog obimnosti obuhvaćeni su samo najvažniji materijali, o kojima se raspravljalo na sednicama Saveznog saveta za zaštitu ustavnog poretka i drugim telima i organima, kao i odluke i zaključci značajni za funkcionisanje sistema bezbednosti SFRJ.
Naknadnim istraživanjem došlo se do novih materijala, koji su ugrađeni u izmenjeno i dopunjeno izdanje ove knjige i kao takvi prezentovani su naučnoj i stručnoj javnosti. U nadi da će poslužiti sveukupnijem sagledavanju položaja i uloge tadašnjih službi bezbednosti, a kroz prizmu rada najvišeg tela, čiji je osnovni zadatak bio da prati, usmerava i koordinira rad izuzetno složenog bezbednosno-obaveštajnog sistema u SFRJ.

Autor je svestan činjenice da u ovakvom sveobuhvatnom i opsežnom poslu uvek postoji mogućnost da se potkrade i poneka nenamerna greška. U tom smislu, prihvatljive su sve dobronamerke kritičke opaske i sugestije koje se odnose na prezentovanu sadržinu.
Recenzenti prof. dr Andreja Savić, prof. dr Momčilo Pavlović i prof. dr Ljubomir Stajić svojim znanjem i iskustvom dali su izuzetan doprinos da ovo delo bude još kvalitetnije i sadržajnije.

Pored njih, posebna zahvalnost pripada zaposlenima u Arhivu Jugoslavije, Arhivu Srbije, Diplomatskom arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Muzeju istorije Jugoslavije, kao i Fakultetu za diplomatiju i bezbednost i Izdavačkom preduzeću „Neven“, koji su svojim savetima i zalaganjem nesebično pomogli da izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige bude publikovano u ovom obimu i sadržaju.

AUTOR

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom