Cene dodatnih usluga

Cenovnik dodatnih usluga na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost

UslugaCena (dinarska protivvrednost na dan)
1Ispis sa Fakulteta (uz obavezu izmirenja obaveza za upisanu godinu)200 evra
2Izdavanje uverenja o položenim ispitima, po godini studija sa koje su ispiti25 evra (po godini)
3Izdavanje duplikata indeksa25 evra
4Prijave ispita nakon propuštenih rokova u kojima je polaganje ispita besplatno *25 evra *
5Izrada diplome150 evra
6Izdavanje dokumenata na revers50 evra
7Polaganje diferencijalnih ispita20 evra
8Polaganje poništenih ispita35 evra
9Prijava ispita po isteku roka za prijavu15 evra po ispitu
10Overa semestra po isteku roka za overu25 evra
11Overa semestra bez potpisa25 evra po potpisu koji nedostaje
12Obnova godine50% školarine (umanjeno za procenat postignutih ESPB sa godine koja se obnavlja)
13Obnova apsolventskog staža300 evra
14Nostrifikacija diplome800 evra

NAPOMENA:
* – prijava ispita je besplatna u prva dva ispitna roka po završetku semestra u
kome se realizuje nastava po nastavnom planu iz predmeta koji se polaže

Primer uplatinice: