Školuj se na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost jedinoj instituciji koja školuje stručnjake iz oblasti diplomatije i bezbednosti istovremeno!

ODLUKA O KONKURSU

za upis studenata u prvu godinu

osnovnih i master akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini

 

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom i drugom upisnom roku upisuje:

100 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na departmanu Diplomatija i bezbednost u školskoj 2023/2024. godini. Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 240 ESPB u trajanju od četiri godine, zvanje: Diplomirani politikolog za diplomatiju i bezbednost.

50 studenata u master akademskih studija na departmanu Diplomatija i bezbednost u školskoj 2023/2024. godini. Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 60 ESPB u trajanju od jedne godine, zvanje: Master politikolog za diplomatiju i bezbednost.

40 studenata u prvu godinu master akademskih studija na departmanu Korporativna bezbednost u školskoj 2023/2024. godini. Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Korporativna bezbednost, obima 120 ESPB u trajanju od dve godine, zvanje: Master menadžer za korporativnu bezbednost.

PRIJAVA ZA UPIS NA  Prihvatam politiku privatnosti.

   

  USLOVI UPISA

  Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija Diplomatija i bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem.

  Pravo upisa na master akademske studije Diplomatija i bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine ili sakupljenih 240 ESPB bodova.

  Pravo upisa u prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u trajanju najmanje tri godine ili sakupljenih najmanje 180 ESPB bodova.

  Kandidati za upis polažu prijemni ispit koji se razlikuje po katedrama. Na prijemnom ispitu kandidati mogu da osvoje najviše 60 poena.

  Na katedri za Diplomatiju i bezbednost pisani test se sastoji od logičkih zadataka.

  Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.

  Strani državljani se mogu upisati pod istim uslovima kao i domaći državljani. Kandidat-strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

   

  Konkursni termini u prvom upisnom roku:

  – Prijavljivanje kandidata: od 29. juna do 30. juna 2023. godine do 12 časova;

  – Liste prijavljenih kandidata se ističu 30. juna do 15 časova,

  – Polaganje prijemnog ispita:

  03. jula 2023. godine u 10 časova 

  – Objavljivanje rezultata: najkasnije do 04. jula 2023. godine do 15 časova na preliminarnoj rang listi;

  – Primedbe na preliminarnu rang listu: najkasnije do 05.jula do 11 časova;

  – Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 6. jula do 12 časova;

  – Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu u roku od 24 časa od prijema rešenja komisije, a najkasnije do 07.jula  do 11 časova,

  – Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe – 10. jula do 12 časova, rešenje dekana je konačno,

  – Konačne liste se objavljuju najkasnije do 10. jula do 15 časova

  – Predaja dokumenata i upis: najkasnije od 11. jula do 14. jula, nakon objavljivanja konačne rang liste u terminu od 10 do 14 časova;

  – Upis kandidata mora biti završen do 14. jula do 14 časova.

   

  Drugi upisni rok

  – Prijavljivanje kandidata: od 31. avgusta do 01. septembra 2023. godine do 13 časova,

  – Polaganje prijemnog ispita: 04. septembra 2023. godine u 10 časova,

  – Objavljivanje rezultata: najkasnije 05. septembra do  15 časova na privremenoj rang listi,

  – Primedbe na preliminarnu rang listu: najkasnije do 6. septembra do 13 časova;

  – Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 07. septembra do 13 časova;

  -Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu u roku od 24 časa od dana  prijema rešenja komisije, a najkasnije  do 08. septembra do 10 časova,

  – Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe –  najkasnije do 11. septembra do 12 časova,

  -Konačne liste se objavljuju najkasnije do 11. septembra do 15 časova,

  Upis kandidata je od 12. do 15.septembra do 14 časova.

   

  NA PRIJEMNI PONETI SLEDEĆE:

  – Identifikacioni dokument sa slikom (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola)

  – Svedočanstva za sve četiri godine srednje škole (na uvid).

   

  DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM UPISA

  Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

  1. Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (overene fotokopije);

  2. Diploma o završenoj srednjoj školi (overena fotokopija);

  3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija-novi obrazac);

  4. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija-ne starija od 6 meseci)

  5. Dva popunjena obrasca ŠV-20 (dobija se u Biblioteci fakulteta)

  6. Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi);

  7. Dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm,

  8. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine;

  9. Očitana lična karta i lična karta (na uvid),

  10. Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Fakultet da može izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka studenata (dobija se u studentskoj službi).

   

  MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

  Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat  postignut na testu:

  • Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može da dobije najmanje 16 a najviše 40 bodova,

              Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 poena.

  NAKNADE

  Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija Diplomatija i bezbednost školarina iznosi 1600 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

  Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rada.

  Za studente koji upisuju prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost školarina iznosi 1700 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rada.

  Prilikom upisa u prvu godinu master akademskih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rada.

  Za studente koji upisuju master akademske studije Diplomatija i bezbednost školarina iznosi 1900 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rada.

  Prilikom upisa u prvu godinu master akademskih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rada.

  Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Milorada Ekmečića 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

   

  Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koja prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (osim prve godine).

  Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upišu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

  Lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova podnose zahtev za upis, uplaćuju naknadu u iznosu od 2.000, 00 dinara i podnose uverenje o položenim ispitima, nakon čega Nastavno-naučno veće formira Komisiju koja će da razmotri zahtev i da odluči o istom.

  Na osnovu izveštaja Komisije, dekan donosi rešenje na osnovu kog se kandidat upisuje na onu godinu studija za koju ispunjava uslove.

  Dokumenta koja su potrebna za upis za one koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova:

  1. Original diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstva svih razreda srednje škole,

  2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija-novi obrazac);

  4. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija-ne starija od 6 meseci),

  5. Dva popunjena obrasca ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi),

  6. Dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm,

  8. Dokaz o uplati upisnine;

  9. Očitana lična karta i lična karta (na uvid).

   

   

  Dekan

  Prof. dr Radojica Lazić

  Napomena:

  Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi. Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom mogu se naći na sajtu www.diplomatija.com, ili pozivom na brojeve telefona: 011/26 20 186 ili 011/ 26 20 354.

   

  visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
  školarina na 10 mesečnih rata!