Student info

Uvodi se dodatni junsko-julski rok

На основу  чл. 94. и 96. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.88/2017, 73/2018- др. закон, 67/2019, 6/2020-др.закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021-др. закон и 76/2023) и чл. 85. и 86. Статута Факултета за дипломатију и безбедност Универзитета “Унион-Никола Тесла”, члана 39. Правилника о студирању Факултета за дипломатију и безбедност, члана 48 Правилника о студирању Универзитета “Унион-Никола Тесла”  а у вези члана 51. тачка 15. Статута Факултета за дипломатију и безбедност, декан Факултета, дана 15.03.2024. године, донео је:

 

ОДЛУКУ                             

 

Уводи се ванредни испитни јунско – јулски рок (два рока) и то:

  • Јунски испитни рок у периоду од 29.05.2024. године до 19.06.2024. године,
  • Јулски испитни рок у периоду од 24.06.2024. године до 05.07.2024. године.

Студенти ће бити благовремено обавештени о терминима пријаве и  распореду испита.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 94. Закона о високом образовању предвиђено да  високошколска установа организује и изводи студије у току школске године која, по правилу почиње 1. октобра  и траје 12 календарских месеци.

Чланом 48. Правилника о студијама Универзитета Унион – Никола Тесла предвиђени су следећи испитни рокови јануарско – фебруарски (два рока), априлски, јунско – јулски (два рока) и септембарски (2 рока).

Чланом 51. тачка 15. Статута Факултета предвиђено да декан доноси решењa из радних односа запослених на Факултету и решења по захтеву студената, док је  чланом 86 став 1 Статута предвиђено да декан изузетно може одобрити полагање испита и ван утврђених испитних рокова, у случају оправданог неизласка на испит.

Због потребе да се број испитних рокова усклади са бројем рокова и временом одржавања истих на Универзитету, као и потребе да се ускладе правила Факултета са правилима Универзитета, а крећући се у оквиру Правилника Универзитета и Факултета, донета је одлука о увођењу ванредног јунско – јулског рока. 

Декан

Прoф. др Радојица Лазић

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom