Raspored ispita

Odobren vanredni ispitni rok: Oktobar III

Na osnovu  čl. 94. i 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br.88/2017, 73/2018- dr. zakon, 67/2019, 6/2020-dr.zakoni, 11/2021-autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr. zakon) i čl. 85. i 86. Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Univerziteta “Union-Nikola Tesla”, člana 39. Pravilnika o studiranju Fakulteta za diplomatiju i bezbednost,  a u vezi člana 51. tačka 15. Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Univerziteta “Union-Nikola Tesla”, dekan Fakulteta, dana 29.09.2023. godine, doneo je:
ODLUКU
           Odobrava se  vanredni ispitni rok oktobar III u periodu od 09.10.2023. godine do 20.10.2023. godine, prema rasporedu ispita.
O b r a z l o ž e nj e
Кako je članom 94. Zakona o visokom obrazovanju predviđeno da  visokoškolska ustanova organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja, po pravilu počinje 1. oktobra  i traje 12 kalendarskih meseci, te kako je članom 51. tačka 15. Statuta Fakulteta predviđeno da dekan donosi rešenja iz radnih odnosa zaposlenih na Fakultetu i rešenja po zahtevu studenata, te je članom 86 stav 1 Statuta predviđeno da dekan izuzetno može odobriti polaganje ispita i van utvrđenih ispitnih rokova, u slučaju opravdanog neizlaska na ispit, to je odlučeno kao u izreci.
Dekan
Prof. dr Radojica Lazić

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom