Vesti

Početak školske 2022/2023. godine

Univerzitet „Union-Nikola-Tesla“ u Beogradu
Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Beograd, ul. Milorada Ekmečića br. 2
PIB 109213526
Matični broj 17882163
Beograd, 08.09.2022. godine

Na osnovu  čl. 94 i 96 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br.88/2017, 73/2018- dr. zakon, 67/2019, 6/2020-dr.zakoni, 11/2021-autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr. zakon) i čl 71 Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, a u vezi člana 51 i 54 Statuta Fakulteta, vršilac dužnosti dekana, dana 08.09.2022. godine, doneo je:

ODLUKU

  1. Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija, svih departmana, da školska godina 2022/23. počinje 03.10.2022. godine prema rasporedu časova.
  2. Studenti starijih godina, kao i studenti master studija svih departmana školsku godinu 2022/23. počinju 10.10.2022. godine prema rasporedu časova.
  3. Nastava će se odvijati neposredno, u prostorijama Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Kako je čl. 71 Statuta Fakulteta predviđeno da se studije realizuju u toku školske godine, koja počinje 1.oktobra i traje 12 nedelja, te da se nastava i ostale vananastavne aktivnosti odvijaju prema planu rada koji se donosi najkasnije 15 dana pre početka semestra, to je odlučeno kao u izreci. 

v. d. dekana

Prof. dr Mihajlo Manić

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom