In Medias Res

Prof. dr Andreja Savić: Bezbednosne doktrine u 21. veku

Bezbednosne doktrine u 21. veku

Prof. dr Andreja Savić

Brojni sukobi, krizna žarišta i aktuelna geopolitička sučeljavanja globalnog i regionalnog karaktera, iznova pobuđuju pažnju stručne i laičke javnosti o bezbednosnim doktrinama koje predstavljaju okvir ”politike ostvarivanja dominacije” u međunarodnim odnosima. Njihova uzročno-posledična uslovljenost aktuelnom politikom utiče na česte metamorfoze ovih doktrina, ali i na potrebu preispitivanja ranijih kako bi se u kontinuitetu sagledalo i aktuelno stanje.

Osnovno polazište u tretiranju bezbednosnih doktrina poslednjih četvrt veka koji se u međunarodnim odnosima označava kao globalizam, mora uvažiti iskustva iz bipolarnog međunarodnog poretka iz druge polovine prošlog veka, sa svim elementima ”hladnog rata” između tadašnjih supersila SAD i SSSR, predvodnika vojno – političkih blokova NATO-a i Varšavskog ugovora.

U prvoj fazi hladnog rata (1945-1960) može se govoriti o doktrinama opšteg nuklearnog, konvencionalnog ili konvencionalno-nuklearnog rata i sa jedne i sa druge strane. Osim vojnih aspekata, ova faza hladnog rata je karakteristična i po ustanovljavanju ustanova ”prikrivenih akcija” (covert action) koji je primenjivan u međuprostoru između diplomatije i špijunaže.

U drugoj fazi (od 60.-tih do 80.-tih godina prošlog veka) u SAD je formulisana strategija Specijalnog (nekonvencionalnog) rata (”Special Warfair”), koja je svoju kulminaciju doživela u Vijetnamskom ratu. Ona sadrži politički aspekt (doktrinu realističkog odvraćanja) i vojni aspekt (strategija posrednog nastupanja). Odgovor na istoku je bio sadržan u modifikaciji konvencionalne doktrine u ”doktrinu brzih dubokih prodora.”

U trećoj fazi (od 80.-tih godina do pada komunizma) dominantna je doktrina sukoba intenziteta, začeta u SAD, koja sadrži oružani nivo sukobljavanja (sukob visokog intenziteta koji podrazumeva totalni rat i sukob srednjeg intenziteta koji podrazumeva ograničeni, kontrolisani rat) i neoružani nivo sukobljavanja (sukob niskog intenziteta -”Low intensity Conflict” koji podrazumeva najširi spektar modaliteta sukobljavanja – politički, ekonomski, propagandno-psihološki, obaveštajni, vojni, instrumentalizacija međunarodnih institucija, kršenje normi međunarodnog prava i dr. Interesantno je napomenuti da se, opet u krilu anglosaksonske teorije, javljaju pokušaji nekih teoretičara (Džozef Naj) da upotrebom floskula kao što je ” meka moć” (soft power) nadomesti izraz doktrine ’’sukoba niskog intetnziteta.’’

Globalistička faza međunarodnih odnosa koja je obeležila je poslednju dekadu prošlog veka i uveliko zakoračila u 21. vek, otvorila je pitanje opstanka starih kao i stvaranja novih bezbednosnih doktrina. Od početne euforije kod nespornog pobednika iz hladnog rata, sa utemeljenim sistemom vrednosti ’’pax americana’’, sa svešću o sopstvenoj, američkoj izuzetnosti kao ”sveta u malom” i potrebi da se bude ”dežurni svetski policajac”, stvari se kreću u rasponu od nametanja unipolarnog svetskog poretka do pokušaja koji vode stvaranju multipolarnog svetskog poretka. U tom međuprostoru se uočavaju raznovrsne pojavne manifestacije, od više redefinisanja NATO-a kao relikta hladnog rata, stvaranja sistema bezbednosti Evropske unije, stvaranja suprotnih političko-bezbednosnih evroazijskih saveza, stvaranje i upravljanje krizama, minimiziranje međunarodnih institucija ili pokušaji njihove instrumentalizacije, dominantan uticaj neoliberalnog ekonomskog koncepta u vođenju državnih politika i mnogo čega drugog.

Ovakav kontekst ukazuje, svakako, na potrebu modifikovanja bezbednosnih doktrina. Još u ”Zajedničkoj viziji 2010”, donetoj krajem 90.-tih u SAD, osmišljena je strategija oblikovanja okruženja radi promovisanja američkih interesa u svetu i pripravnosti za reagovanje na krize – od operacija u konfliktima manjih razmera do većih ratova na vojištu, pri čemu informaciona superiornost i tehnološka dostignuća radikalno transformišu tradicionalno vođenje ratova. Centralnu ulogu u tome ima NATO kao udarna pesnica novog američkog intervencionizma i imperijalizma. Njegovo širenje ka istoku prirodno izaziva reakciju najvećeg rivala iz hladnog rata, koji je nekadašnju doktrinu ”odbrambene dovoljnosti” proširio doktrinom ”ograničenih preventivnih udara” i doktrinom ”vojnog intervencionizma.”

U savremenoj teoriji se, takođe, uočava trend upotrebe novih naziva doktrina u kontekstu ”demokratske retorike”, koja se upodobljava sa izrazima ”mirovne misije”, “humanitarne intervencije”, zaštita ljudskih prava i sl. Jedna od aktuelnih doktrina sa novim nazivom jeste doktrina ”odgovornosti za zaštitu.” Suština ove doktrine je u sledećem: države su dužne da štite sva demokratska i druga ljudska prava građana i to u skladu sa principima, standardima i vrednostima neoliberalnog kapitalističkog društvenog projekta. Upravo Zapad, odnosno SAD, kao njegova sila predvodnica, imaju odgovornost da sve narode u svim državama sveta, sve etničke, verske i druge grupe štiti od njihovih država, ako one nisu u stanju da to same čine. Kada SAD i Zapad procene da države nisu u stanju da ispune taj zadatak odgovornosti za zaštitu, na scenu stupaju SAD i njeni saveznici sa svojim arsenalom moći, uključujući vojnu silu.

Primeri krize u Srbiji od kraja 90.-tih, “obojenih” revolucija u Severnoj Africi, Bliskom istoku, post-sovjetskom prostoru, a posebno najnovija u Ukrajini, pokazuju da se nije odustalo od doktrine sukoba intenziteta. Ovde je, pre svega, reč o primeni različitih nivoa sukoba niskog intenziteta, sa svim mogućim modalitetima dejstava spoljnih faktora u stvaranju krize, koja je dovela do građanskog rata i direktne vojne i druge umešanosti zainteresovanih strana, što se sada, i pored smirivanja ratnih dejstava, može okvalifikovati kao doktrina sukoba srednjeg intenziteta (ograničenog rata), što u mnogo čemu podseća na atmosferu novog “hladnog rata”. U poređenju novog i starog “hladnog rata” postoje brojne paralele, ali se čini da sadašnja sukobljavanja u neposrednoj granici Rusije, sa ”zveckanjem oružja,” preti da se prelije iz kontrolisane konfrontacije u Sukob visokog intenziteta (totalni rat). Nadajmo se da ova opcija ipak nije realna, jer bi uključenjem nuklearnog oružja od strane najvećih sila došlo do ”Armagedona”, apokalipse planete u kojoj ne bi bilo ni pobednika ni poraženih.

Beograd, april 2015. godine

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom