Prof. dr Gordana MrdakVanredni profesor

Prof. dr Gordana Mrdan završila je osnovnu i srednju Prvu ekonomsku školu sa odličnim uspehom i zvanjem komercijalni tehničar. Ekonomski fakultet u Beogradu upisala je školske 1984/1985. godine. Februara 1989. godine diplomirala na smeru Spoljna trgovina. Postdiplomske studije upisala je 2001./2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu – smer Monetarna ekonomija i bankarstvo. Magistarsku tezu pod naslovom «Tržište hartija od vrednosti u tranzicionom periodu Srbije» odbranila 15. oktobra 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Doktorsku disertaciju pod naslovom «Akcionarstvo u tranzicionom periodu Srbije» odbranila je juna 2008. godine na Fakultetu za menadžment nekretnina, Univerzitet Union u Beogradu.

  1. godine, izabrana je u zvanje Profesora strukovnih studija u Visokoj školi za ekonomiju i upravu, za uže stručne oblasti: «Teorija investiranja», «Monetarna ekonomija», «Menadžment javne uprave«.

Rešenjem Ministarstva pravde br. 740-05-00067/2014-22 od 08.12.2014. godine imenovana za sudskog veštaka za oblast Ekonomska-finansijska i užu specijalnost – Privatizacija, procena vrednosti, tržište kapitala, stečaj, privredna društva.

Sa gašenjem Agencije za privatizacije februara 2016. godine do marta 2017, zaposlena je kao profesor na Visokoj školi za ekonomiju i upravu na predmetima: „Teorija investiranja“, „Monetarna ekonomija“, „Menadžment javne uprave“, „Berzansko poslovanje“. Od marta 2017. zaposlena je na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost.

Sa gašenjem Akcijskog fonda – jula 2010. zapošljava se u Agenciji za privatizaciju, na poslovima direktor Centra za tržište kapitala, kao i zamenik direktora Centra za tržište kapitala

Bila je zadužena za organizovanje svih poslova u ovom Centru u cilju pravilne pripreme važećih propisa u vezi sa delatnošću i poslovanjem Akcionarskog fonda, kao što su:

– aktivnosti u vezi sa organizovanjem i sprovođenjem prodaje akcija, odnosno udela u vlasništvu Akcionarskog fonda;

– aktivnosti prilikom korišćenja prava glasa Akcionarskog fonda na skupštinama akcionara društava u vlasništvu Akcionarskog fonda.

Obavljala je poslove kontrole i koordinacije rada sektora i odelenja u Akcijskom fondu i za staranje o zakonitosti rada Akcijskog fonda, kao i praćenja svih zakonskih propisa u vezi sa radom i delatnošću Akcijskog fonda, kao i zamenjivala direktora Akcijskog fonda u njegovom odsustvu. Takođe je obavljala i poslove koordinacije sa nadležnim institucijama kao što su: Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo rada i socijalne politike, Republički fond PIO zaposlenih, Uprava za trezor, Komisija za hartije od vrednsotri, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beogradska berza, Agencija za privatiazciju, Agencija za privredne registre i dr.

Kao zamenik direktora Akcijskog fonda i direkora Centra za tržište kapitala u Agenciji za privatizaciju imala je više javnih nastupa, predavanja po pozivu, kako na domaćim tako i na inostranim stručnim skupovima i seminarima posvećenim razvoju akcionarstva, korporativnog upravljanja, privatizacije, privrednih društava i sl. Pored navedenog, aktivno se bavila i teoretskim radom na problemima akcionarstva, korporativnog upravljanja, tranzicije i privatizacije, privrednih društava, iz čega ima više publikovanih radova, na domaćim i stranim konferencijama i skupovima.

2004 – 2010. godine – redovan učesnik naučnih skupova u organizaciji društva ekonomista (Kopaonik biznis foruma i Savetovanja ekonomista u Budvi i Miločeru) na temu: privatizacije, tranzicije, akcionarstva, globalizacije, privrednih društava, restrukturiranja, uloge institucija na tržištu hartija od vrednosti.

2002 – 2010. godine – predavač na brojnim seminarima u organizaciji stručno-informativnih časopisa (Privrednog savetnika, Žute knjige), kao i institucija Beogradske berze, Regionalnih privrednih komora i sindikalnih organizacija na temu: akcionarstva, hartija od vrednosti, privatizacije, privrednih društava, restrukturiranja i sl.

2006 – 2010. godine – predavač na seminarima koje je organizovalo društvo „Privredni savetnik“ Beograd, na temu: upoznavanja sa novim Zakonom o privrednim društavima i usklađivanja privrednih društava sa odredbama novih zakonskih propisa, zatim, na temu privatizacije i restrukturiranja privrednih društava, i sl.

2008 – 2010. godine – predavač na seminarima koje je organizovalo društvo „Fineks“ Beograd, sa temama prodaje akcija iz portfelja Akcijskog fonda, akcionarstva, Zakona o privrednim društvima, procene vrednosti kapitala i imovine i dr.

  1. juna 2010. godine u organizaciji Ekonomskog instituta, Beograd bila sam predavač na Seminaru pod naslovom: „Novi zakon o privrednim društvima – saznajte prvi“.

Objavila je oko 60 radova na domaćim i stranim skupovima, konferencijama i časopisima.

Podaci o objavljenim naučnim i stručnim radovima:

– Broj objavljenih monografija, udžbenika, praktikuma: 4

– Broj objavljenih radova u časopisima nacionalnog značaja: 51

– Broj objavljenih radova na međunarodnim naučnim skupovima: 2

– Broj objavljenih radova na domaćim naučnim skupovima: 2

Kontakt: gordanamrdak@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom